Home Klubben Vedtægter
VEDTÆGTER FOR CSKK

Charlottenlund Shotokan Karate Klub gældende fra 1. april 2012

§ 1 Klubbens Navn og Hjemsted

Navn: CSKK
Binavn: Charlottenlund Shotokan Karate Klub
Registrerings nummer: CVR 29 35 26 66
Hjemsted er Gentofte Kommune, c/o den til enhver tid valgte formand
Klubadministration, c/o den til enhver tid valgte administrator/kasserer
 


§ 2 Klubbens Formål er

 1. At fremme interessen for karate, og udbrede kendskabet til stilarten Shotokan Karate, for herigennem at medvirke til at gøre denne sportsgren til en folkelig idræt.

 2. At tilbyde unge som ældre borgere i Gentofte Kommune og opland et sted at træne Shotokan Karate, og herigennem at give deltagerne mulighed for ved træning, at opnå stor selvsikkerhed i sin fremtræden, samt lære at udvise respekt overfor sine medmennesker.


§ 3: Klubbens politik

 1. Klubben tager afstand fra enhver voldshandling. Klubben praktiserer ikke, hverken semi- eller fuldkontakt-karate. Klubbens instruktører står for den daglige ledelse, er enerådige med hensyn til tilrettelæggelse af træningen. De står ligeledes for udtagelse af medlemmer der skal repræsentere klubben ved mesterskaber og lign. Usportslig optræden eller dom for vold samt misligholdelse af klubbens regler, kan medføre udelukkelse.
 1. Bestyrelsen har kompetence til at anmode såvel et bestående, som ansøgende medlem om at fremvise sin straffeattest. Nægtes dette fører det til eksklusion hhv. ikke optagelse af medlemmet. Dømmes et medlem for en voldshandling, eller kommer det til bestyrelsens kendskab, at et medlem tidligere er dømt for en sådan, er det bestyrelsens pligt at sætte sig grundigt ind i sagen for at kunne tage stilling til, om forseelsen skal føre til eksklusion af medlemmet. Eksklusion af et medlem på dette grundlag ligger inden for bestyrelsens kompetence.
 1. Al træning skal foregå i ro og orden, alle klubbens vedtægter og reglementer skal overholdes. Al træning foregår under eget ansvar, således at ingen, under nogen omstændigheder kan rejse erstatningskrav efter eventuelle uheld under træningen, eller i forbindelse med klubbens øvrige aktiviteter.
 1. Klubben skal være medlem af Dansk karate Forbund, og herigennem medlem af Dansk Idrætsforbund, og skal til enhver tid følge dette forbunds love og bestemmelser.


§ 4: Klubbens opgaver

 1. Opretholde træningshold for unge under 15 år
 1. Opretholde træningshold for voksne
 1. Sikre at veluddannede instruktører er tilknyttet klubben
 1. Sikre at der afholdes gradueringer i henhold til reglerne herom
 1. Yde assistance med videreuddannelse af elite karate, herunder så vidt det er muligt og efter evne, at søge om eller yde tilskud til diverse kurser og træningslejre
 1. Samarbejde med beslægtede klubber, og afholdelse af aktiviteter
 1. Sikre information til offentligheden om Shotokan Karate, dens målsætning og gøremål via klubbens.


§ 5: Klubbens graduering
Klubben er en medlem af Japan Karate Shoto Federation - Danmark (tidligere Denmark Karate Association, DKA), og ligestiller grader fra følgende organisationer: Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF), International Japan Karate Association (IJKA), World Shotokan Karate Federation (WSKF). World Karate Federation (WKF).
Japan Karate Shoto Federation har indført et ½ grads system med nye bælter (mongrader).
Klubben anvender Japan Karate Shoto Federations gradueringsvejledning for børn og voksne.
Gradueringer skal fungerer som et motiverende element i børnenes karate udvikling. Derfor tillades det at instruktørerne tager visse hensyn, eller ser med milde øjne på børnegradueringer. Instruktører i klubben skal tage ansvar for, at gradueringerne bliver en positiv oplevelse for den enkelte elev, uden at der slækkes unødvendigt på kravene. Når børnene fylder 15 år bliver kravene de samme som hos voksne.


§ 6. Klubbens medlemskaber
Enhver som accepterer klubbens love, og vil indordne sig disse, og som er fyldt 7 år, kan uanset køn og nationalitet blive optaget som aktivt medlem i klubben.

 1. Aktiv medlem
  Optagelse kan ske ved henvendelse til klubbens tilstedeværende instruktør, eller via vores hjemmeside www.CSKK.dk, hvor indmeldelsesblanket og bestilling af GI (obligatorisk karatedragt) udfyldes og underskrives. Blanketter, samt passfoto, sendes til klubbens anførte e-mail adresse på vores hjemmeside, eller til administrator, hvorefter man modtager bekræftelsesbrev, samt opkrævning.
  Enhver der indmeldelser sig i klubben er underlagt klubbens vedtægter. Herefter modtager man besked via email hvert kvartal eller år med angivelse af hvad der skal indbetales. Medlemskabet er bindende, indtil det skriftligt ophæves.

 2. Passiv medlem
  Enhver voksen som er fyldt 18 år, og som sympatiserer med klubbens formål, og respekterer klubbens vedtægter, kan optages som støttemedlem i klubben.
  Som støttemedlem kan man tilbyde klubben sin ressource til arrangementer.
 1. Sponsormedlem
  Privat personer, virksomheder eller andre som ønsker at yde klubben økonomisk støtte kan tegne et sponsormedlemsskab efter nærmere aftale eller i administrationen.


§ 7. Udmeldelse ophævelse af medlemskab
Udmeldelse er kun gældende ved skriftligt besked med 8 dages varsel. Medlemmet er kontingent skyldig for resten af kontingentperioden som er et kvartal. Udmeldelse for passive medlemmer og sponsormedlemmer efter aftale.


§ 8. Prøvetimer og udeblivelse fra træning
Klubben giver adgang til max 3-4 prøvetimer. Herefter kan man kun deltage såfremt indmeldelsesblanket er indsendt til klubben. Udeblivelse eller pause fra træning, giver ikke fritagelse for kontingent. Ethvert medlem er pligtig til, at give instruktør besked om eventuelle pauser, sygdom, eller længere ferier hvor man ikke kan deltage i træningen.


§ 9. Klubbens kontingent mm.
Klubbens kontingent er opdelt efter følgende kriterier.

 1. Indmeldelsesgebyr dækker Klubpas (JKS-Danmark) og første årsmærke, samt evt. licens til D.Kar.F.
 1. Klubkontingent er opdelt i følgende hovedkategorier.
A) Børn under 15 år
B) Unge mellem 15- 19 år
C) Voksen fra det fyldte 20 år
D) Søskende rabat ved 2 søskende eller flere
E) Seniorkontingent for personer over 50 år.
 1. Der skal hvert år betales for et årsmærke, som indlægges i det ordinære kontingent.
 1. Dragter (GI) bælter og andet udstyr bestilles hos instruktør og betales særskilt i henhold til faktura som udsendes automatisk.
 1. Støttekontingent er opdelt i følgende kategorier og betales årligt.
A) Ordinært støttemedlemskab kr. 300,00
B) Udvidet støttemedlemskab kr. 500,00
 1. Sponsormedlem er opdelt i følgende kategorier og betales årligt.
A) Minimum sponsorat kr. 1.000,00
B) Mellem sponsorat kr. 1.500,00
C) Udvidet sponsorat kr. 2.000,00
D) Engangssponsorat efter ønske, eller til en bestemt aktivitet, som f.eks. sommerlejr eller andre annoncerede aktiviteter.


Alle arrangementer og aktiviteter betales særskilt.
Det er til en hver tid klubmedlemmets eget ansvar, at sørge for kontaktoplysning samt email adresse er korrekt oplyst. Kontingent udsendes via email og rykkergebyr pålægges ved manglende betaling.
Alle kontingenter mm., besluttes hvert år på den ordinære generalforsamling, og offentliggøres på klubbens hjemmeside www.CSKK.dk.


§ 10. Klubbens ledelse og tegningsregler

 1. Klubben ledes af en bestyrelse med mindst 3 personer højest 7 personer. Derudover kan der være tilknyttet en administrator, som frivilligt kan vælge at være medlem af bestyrelsen udover de ovenfor nævnte.
  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og konstituere sig selv som Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted, dog må Formanden og kasserer ikke udtræde af bestyrelsen i samme år. Bestyrelsens opgave er, at arbejde for de formål der er fastsat i vedtægterne, og efterleve de vedtagelser der sker på klubbens generalforsamling, samt på klub- og bestyrelsesmøder.
 1. Det er bestyrelsens pligt at tage vare på den daglige drift af klubben, herunder udarbejdelse af budgetter og regnskaber. Bestyrelsen har kompetence til at træffe afgørelse i alle forhold, der vedrører klubbens daglige drift. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er repræsenteret enten ved fremmøde eller pr. fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 1. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, afholdes ekstraordinær generalforsamling, med henblik på beslutning om klubbens fortsatte eksistens. Bestyrelsen udarbejder skriftlige referater af bestyrelsesmøderne. Referat af et bestyrelsesmøde godkendes af samtlige mødedeltagere på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
 1. Klubben tegnes officielt alene af enten formanden eller næstformanden, eller af 2 bestyrelses-medlemmer i forening. De tegningsberettigede kan meddele prokura til et eller flere bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bank- og netbank adgang.


§ 11. Regnskab og generalforsamling
Alle klubbens indtægter går via den til enhver tid valgte administrator eller kasserer, som tilgodeser alle klubbens udgifter under ansvar overfor bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Medlemmers tilgodehavende(udlæg, indskud, honorar og løn mv.) kan maks. udbetales 3 år tilbage.

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Marts måned.
 1. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af tid, sted og
  dags-orden.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes/afleveres skriftligt til formanden for bestyrelsen med forslagsstillerens(nes) underskrift(er) senest 8 dage før.
 1. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning bliver forlangt af et eller flere af de tilstedeværende.
 1. Ændring af klubbens vedtægter eller opløsning kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede er repræsenteret, og hvor mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen(erne).
 1. Såfremt en ordinær generalforsamling, hvor forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning er lovlig fremsat, ikke er kompetent til at vedtage forslaget, skal bestyrelsen på samme møde med almindeligt stemmeflertal vedtage, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændring/opløsning er eneste punkt på dagsordenen.
 1. Indkaldelse til en på dette møde vedtaget ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 14 dage efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 2 senest 4 uger efter indkaldelse.
 1. På en efter denne fremgangsmåde indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan ændringerne vedtages, såfremt mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for ændringerne.

 2. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen bl.a. indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, administrator og eventuelt en intern revisor
  7. Eventuelt

 3. Bestyrelsen udarbejder et skriftligt referat af generalforsamlingen, der underskrives af referenten. Referat af generalforsamlingen er til enhver tid tilgængeligt for ethvert af klubbens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Efter afholdt generalforsamling indsendes tilskudsliste til Gentofte Kommune sammen med anmodning om medlemstilskud.


§ 12. Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med en anden klub, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for opløsningen/sammenslutningen.
Ved eventuel Opløsning af klubben, fordeles klubbens materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt Børn og unge i Gentofte Kommune.

Således vedtaget på ordinære generalforsamling 2012

 
Charlottenlund Shotokan Karate Klub er medlem af D.Kar.F, DKA & JKS
- Copyright © 2008 CSKK.DK -